STRUČNÝ ŽIVOTOPIS A PREHĽAD AKTIVÍT

 

 

Priezvisko a meno: Tituly:

Oddelenie:                       

 

 

Prednáša predmety:        

P – prednáška

VP – výberová P

S – seminár

 

 

 

 

 

Doktorandi:

Š   – školiteľ DRŠ

ŠŠ – školiteľ

        špecialista

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomanti:

 

Lapin Milan      

Prof. RNDr., CSc.

Meteorológie a klimatológie (OMK)

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Všeobecná a regionálna klimatológia (P)

Klíma strednej Európy a Slovenska (P)

Agrometeorológiamikroklimatológia (P)

Fyzika oblakov a zrážok (P)

Fyzika klimatického systému Zeme (P)

Aplikovaná klimatológia 1 a 2 (VP)

Zmeny klímy v minulosti, súčasnosti a budúcnosti (VP)

Medzinárodné aspekty klimatológie (VP)

Seminár z klimatológie (S)

MSc. M. Reza Pishvaei (Š, 2000-03) – variabilita zrážok

Mgr. L. Gáal (Š, 2001-06) – návrhové hodnoty zrážok

Mgr. M. Martíni (Š, 2003-X) – numerické modely

Mgr. J. Pecho (Š, 2007-10) – intenzity zrážok

Mgr. E. Gerová  (Š, 2007-10) – modelovanie klímy

Ing. J. Parajka (ŠŠ, 2000-01) – GIS hydrolog. prvkov

RNDr. M. Melo (ŠŠ, 2001-03) – klimatické scenáre

Ing. M. Kalaš (ŠŠ, 2001-03) – zmeny hydrolog. cyklu

Ing. B. Novotná (ŠŠ, 2002-03) – scenáre závlah

Ing. M. Juráková (ŠŠ, 2003-X) – kl. zm. a mokrade

Ing. P. Baláž (ŠŠ, 2002-08) – klim. zmena a lesy

 

Spolu 13 diplomantov na FMFI UK, Prír.F UK a STU

 

 

*14. V. 1948, Širkovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelanie:

1. Gymnázium:                     1963 - 1966,     Rimavská Sobota, SVŠ

2. Univerzita:                       1966 - 1971,     Komenského univerzita v Bratislave,

                                                                          odbor: fyzika, špecializácia: meteorológia a klimatológia

3. Externá ašpirantúra:        1974 - 1982,     Komenského univerzita v Bratislave,

                                                                          CSc., (kandidát fyzikálno-matematických vied)

4. Postgraduálny kurz:         1984 - 1986,     JASPEX, Komenského univerzita v Bratislave,

                                                                          špecializácia: anglický jazyk

5. Získanie titulu RNDr.:    1977    Doktor prírodovedy

5. Habilitácia za docenta:   1999    Docent pre odbor fyzika

6. Inaugurácia na profesora  2005 Profesor v odbore fyzika

7. Vedecký stupeň IIa:         1988    Samostatný vedecký pracovník, priznané predsedníctvom SAV

 

Jazykové znalosti:

Angličtina a ruština (aktívne), maďarčina (iba hovoriť), nemčina (pasívne), slovenčina (materinský jazyk)

 

Zamestnanie terajšie:

Zamestnávateľ:                  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)

Adresa:                                842 48 Bratislava, Mlynská dolina, Pavilón F1,

Telefón:                              +421 2 654 268 20, 0908 575 538, Fax: + 421 2 654 258 82,

E-mail:                                lapin@fmph.uniba.sk

Funkcie:                              Vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK (1996-2002).

                                                           Teraz vo funkcii profesor, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník, pred­seda  rigoróznej komisie pre odbor „Meteorológia a klimatológia“, ga­rant  doktorandského programu v odbore „Meteorológia a klimatológia“ a garant  magisterského programu „Meteoro­lógia a klimatológia“ v odbore „Fyzika“

 

Stručný prehľad doterajšieho zamestnania:

1971 až 1996 – Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava (Ko­šice, 1974-79) – rôzne funkcie

1996 až 2002 – vedúci katedry meteorológie a klimatológie, fakulta FMFI UK

1996 až doteraz – vysokoškolský pedagóg a samostatný vedecký pracovník FMFI UK

Od júla 2004 – vedúci Oddelenia meteorológie a klimatológie, katedra KAFZM, fakulta FMFI UK

 

 

Stručný prehľad iných odborných aktivít:

1980 - 1988        zástupca v CIMO WMO a RGUMIP  RVHP za Česko-Slovensko

1988 - 1990        člen pracovnej skupiny pre Klimatológiu v rámci krajín bývalej RVHP

1991 - 1992        podpredseda Národného klimatického programu ČSFR (do XII. 1992)

1991 - 1997        predseda odbornej skupiny pre klímu a chemizmus atmosféry SVD Gabčíkovo

1993 - 2001        predseda Národného klimatického programu SR a koordinátor projektu NKP SR

1994 - 1997        koordinátor Elementu 2 v projekte "US Country Studies" za Slovenskú republiku

1996 - 1999        predseda hlavného výboru Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV

od 1994 -             člen národného výboru IGBP na Slovensku

od 1996 -             člen vedeckej rady VÚZH (VÚMKI, Hydromeliorácie)

od 1997 -             člen Vedeckej rady Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)

od 1997 -             člen štátnicovej komisie, odbor Meteorológia a klimatológia na FMFI UK

od 1997 -             člen komisie doktorandského študia, odbor Meteorológia a klimatológia, pre celú SR

od 1998 -             predseda rigoróznej komisie, odbor Meteorológia a klimatológia, pre celú SR

od 1998 -             člen redakčnej rady Slovenského meteorologického časopisu

od 1998 -             člen redakčnej rady časopisu Acta Meteorologica Universitatis Comenianae

od 1999 -             člen redakčnej rady Revue Životné prostredie

od 1999 -             člen redakčnej rady Contributions to Geophysics and Geodesy

od 1999 - 2005   člen komisie VEGA pre odbor Vedy o Zemi a vesmíre

od 2000 -             člen komisie doktorandského študia, odbor Fyzická geografia na MU v Brne

od 2002 -             člen Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV

od 2003 -             národný korešpondent pre IAMAS v rámci „Slovak National Committee for IUGG“

od 2003 -             člen predstavenstva Asociácie hydrológov Slovenska

od 2003 -             člen výboru Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri SAV

od 2005 -             člen redakčnej rady časopisu Meteorologické zprávy, Praha

1999-2001          člen kolektívu IPCC za SR na posudzovanie správy IPCC TAR (asi 2000 strán)

2005-2007          člen kolektívu IPCC za SR na posudzovanie správy IPCC AR4 (asi 2500 strán)

 

Stručný prehľad odborných, výskumných a vedeckých aktivít:

Numerická predpoveď zrážok (diplomová práca); výpar z voľnej vodnej hladiny; mezoklimatický vý­skum (kandidátska dizertačná práca); op­timalizácia meteorologických a klimatologických pozorovaní v sieti staníc; korekcie syste­matických chýb meraní atmosférických zrážok; impakty (dôsledky) klimatic­kých zmien na rôzne so­cio-ekonomické sektory; scenáre zmeny klímy, regionálna interpretácia výstupov globálnych modelov cirkulácie atmosféry pre SR; analýza zmien a premenlivosti klímy v SR v rôznych obdobiach; spracovanie štandardných klimatických normálov a testovania spoľahlivosti údajov; ana­lýza vzťahu zmien atmosféric­kého prúdenia a zmien iných klimatických prvkov; analýza vzťahu zmien a variability klímy a hydrologických procesov (v spolupráci). Člen IPCC za SR nominovaný MŽP SR.

 

Stručný prehľad riešených projektov ako zodpovedný riešiteľ od roku 1991:

VEGA - V2F35 v r. 1998 až 2009: „Výskum citlivosti systému klimatických pomerov Slovenska na klimatickú zmenu podmienenú globálnym rastom skleníkového efektu atmosféry...“. Granty VEGA č. 1/5196/98, 1/8255/01, 1/1042/04 a 1/4033/07.

Národný klimatický program SR – 1991 až 2001 a 2008: „Projekty riešené pod gesciou MŽP SR a SHMÚ“

US Country Study Slovakia – 1995 až 1997: „Medzinárodný projekt zameraný na analýzu dôsledkov kli­matickej zmeny na rôzne sektory“ (zodpovedný riešiteľ ČÚ/Elementu 02).

Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti (10/2003 – 12/2005, riešiteľské pracovisko – Hydromeliorácie, š.p.), projekt v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja (MŠ SR) „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ a v ňom etapa E 01: „Spracovanie regionálnych scenárov klimatickej zmeny a metodické postupy na ich aplikáciu“.

Medzinárodný projekt na budovanie automatizovanej siete meteorologických meraní v Srbsku (granty NPOA/G 59/2006 a SAMRS/2007/01/44, spolu za 14 mil. Sk, asi 465 tis. Euro)

Viac iných grantov riešených v spolupráci s inými inštitúciami.

 

Stručný prehľad zahraničných ciest a stáží:

Rusko (1 mesiac, v rámci externej ašpirantúry, 1978 a 2 cesty po 7 dní), Poľsko (viac ciest v trvaní po 2 až 7 dní, spolupráca, konferencie, 1980 až 2006), Maďarsko (viac ciest v trvaní po 1 až 7 dní, spolu­práca, konferencie, 1980 až 2005), Švajčiarsko (viac ciest a pobytov v trvaní 4 dni až 2 týždne, konfe­rencie, porady, 1985 až 2003), Nemecko (viac ciest po 3 až 7 dní, konferencie a porady, 1981 až 2007), Rakú­sko (viac ciest v trvaní po 1 až 7 dní, spolupráca, konferencie, 1980 až 2006), Taliansko (1 cesta, 6 dní, konferencia, 1998), Slovinsko (1 cesta, 6 dní, konferencia, 1996), Rumunsko (1 cesta, 7 dní, po­rada, 1985), Francúzsko (3 cesty, 6 a 7 dní, konferencia, 1993, 2003 a 2007), Švédsko (1 cesta, 6 dní, konfe­rencia, 1998), Mongolsko (1 cesta, 9 dní, porada, 1989), Irán (1 cesta, 8 dní, konferencia, 1996), USA (2 cesty, 5 a 15 dní, školenia, 1994 a 1995), Chorvátsko (1 cesta, 7 dní, konferencia ICAM, 2005), Belgicko (1 cesta, porada, 2 dni, 2007), Juhoafrická republika (1 cesta, Kongres IGBP, 8 dní, 2008), Portugalsko (1 cesta, Porada IGBP, 4 dni, 2008).

 

Ocenenia: Strieborná medaila SHMÚ od gen. riaditeľa SHMÚ, Bratislava (2000), Cambridge Univer­sity Award, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Cen­tury (2002), Zlatá medaila FMFI UK od de­kana FMFI UK, Bratislava (2008), Plaketa akademika Duba od dekana SvF STU v Bratislave (2008), Bronzová medaila Masarykovej Univerzity v Brne (2008).

Záujmy a iné: propagácia meteorológie a klimatológie v médiách a v prednáškach pre verejnosť, lite­ratúra faktu, turistika, fotogra­fovanie, šport (cezpoľný beh, bežky, biatlon), PC, 2 deti, 3 vnúčatá ...

30 významnejších publikácií od roku 1997:

(spolu: 47 publikovaných príspevkov do roku 1986 a 278 publikovaných príspevkov od roku 1987 do 2008 (okrem novinových a popularizačných článkov); od roku 1996 zaregistrovaných viac ako 500 citácií, celkove viac ako 650 citácií, z toho 157 v medzinárodných citačných registroch (ISI, Scopus) a 47 iných zistených citácií v zahraničných publikáciách).

 

Marečková, K., Lapin, M., Minárik, B., Mojík, I., Závadský, I., Závodský, D., Zuzula, I. (1997): (D. Závodský: Ed.) Country Study Slovakia, Final Report, U.S. Country Studies Program, Slovak Mi­nistry of the Environment, Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava, 108 pp.

Lapin, M., Faško, P. (1997): Inter-Sequential Variability of Atmospheric Precipitation Totals in Slo­vakia. Acta Meteorologica Universitatis Comenianae, Vol. XXVI, Comenius University Press, Brati­slava, 33-74.

Hlavčová, K., Szolgay, J., Čunderlík, J., Parajka, J., Lapin, M., (1999): Impact of Climate Change on the Hydrological Regime of Rivers in Slovakia. Monograph of the Slovak Committee for Hydro­logy. Polygrafia vedec­kej literatúry a časopisov SAV, Bratislava, 101 pp. 

Lapin, M., Melo, M. (1999): Climatic Changes and Climate Change Scenarios in Slovakia. Meteoro­logický ča­sopis, 2, No. 4, Bratislava, 5-15.

Cebulak, E., Faško, P., Lapin, M., Šťastný, P. (2000): Extreme precipitation events in the Western Car­pathi­ans. In.: Prace geograficzne - Zeszyt 108, Images of Weather and Climate, Cracow, In­stitute of Geography, Jagelonian Uni­versity, Cracow, 117-124.

Lapin, M., Damborská, I., Faško, P., Melo, M., Šťastný, P. (2000): Scenarios of Climatic Extre­mes for Slo­vakia. In.: Prace geograficzne - Zeszyt 108, Images of Weather and Climate, Cracow, In­stitute of Geography, Jagelonian Uni­versity, Cracow, 159-170.

Hrvoľ, J., Lapin, M., Tomlain, J. (2001): Changes and variability in solar radiation and evapotran­spira­tion in Slo­vakia in 1951-2000. Acta Meteorologica Universitatis Comenenianae, XXX (2001), Bratislava, 31-58.

Lapin, M., Damborská, I., Melo, M. (2001): Downscaling of GCM outputs for precipitation time se­ries in Slo­vakia. Meteorologický časopis, IV, No. 3, (2001), Bratislava, 29-40.

Yang, D., Goodison, B., Metcalfe, J., Louise, P., Eloma, E., Hanson, C., Golubev, V., Gun­ther, T., Milk­ovic, J., Lapin, M. (2001): Compatibility evaluation of national precipitation gage meas­ure­ments. Jour­nal of Geophys. Res., Vol. 106 (2001), No. D2, 1481-1491.

Damborská, I., Faško, P., Gera, M., Hrvoľ, J., Lapin, M., Melo, M., Nieplová, E., Šťastný, P., Tomlain, J. a i. z SHMÚ (2002): Atlas krajiny Slovenskej republiky (Mapy a prílohy č. 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 52, 58, 62 a texty na s. 326, 327, 334, 335). L. Miklós ed. MŽP SR Bratislava  a Agentúra životného prostredia Banská Bystrica 2002, 344 s., ISBN 80-88833-27-2.

Gaál, L., Lapin, M., (2002): Extreme several day precipitation totals at the Hurbanovo observatory (Slova­kia) during the 20th century. Contributions to Geophys. and Geodesy, Vol. 32, No. 3, 197-213.

Lapin, M., Damborská, I., Gaál, L., Melo, M. (2003): Possible Precipitation Regime Change in Slo­vakia due to Air Pressure and Circulation Changes in the Euro-Atlantic Area until 2100, Contributions to Geophysics and Geodesy, Vol. 33, No. 3, 2003, 161-190.

Lapin, M., Hlavčová, K. (2003): Changes in Summer Type of Flash Floods in the Slovak Carpat­hians due to Changing Climate. Proceedings of the International Conference on Alpine Meteoro­logy and MAP2003 Meeting, Brig, Switzerland, 19.-23.V.2003, Publ. of MeteoSwiss, No. 66, 105-108.

Lapin,  M., Melo, M. (2004): Methods of climate change scenarios projection in Slovakia and selected results. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 52, 2004, 4, 224-238.

Lapin,  M. (2004): Detection of changes in the regime of selected climatological elements at Hurba­novo. Contributions to Geophysics and Geodesy, Vol.34/2, 2004, 169-193.

M. Lapin, P. Štastný, M. Chmelík (2005): Detection of climate change in the Slovak mountains. Croatian Meteorological Journal, Vol. 40 (2005), 101-104. 

J. Balajka, M. Lapin, j. Mindas, P. Štastný, D. Thalmainerova (2005): The fourth national commu­nication of the Slovak Republic on climate change. Slovak Ministry of Environment, 2005, 114+32 pp.  URL  http://unfccc.int/resource/docs/natc/slknc4.pdf 

M. Lapin, M. Melo, I. Damborská, M. Vojtek, M. Martini (2006): Physically and statistically plau­sible downscaling of daily GCMs outputs and selected results. Acta Meteorologica Universitatis Come­nianae, Vol. 34, Bratislava : Comenius University, 2006, 35-57.

M. Lapin, I. Damborská, M. Melo, M. Gera, R. Drinka  (2006): Scenarios of climatic elements daily values for Slovakia until 2100. Slovak Meteorological Journal, Vol. 9, No. 3-4 (2006), 149-156.

I. Auer, R. Böhm, A. Jurkovic, W. Lipa, A. Orlik, R. Potzmann, W. Schöner, M. Ungersböck, Ch. Matulla, K. Briffa, P. Jones, D. Efthymiadis, M. Brunetti, T. Nanni, M. Maugeri, L. Mercalli, O. Mestre, J-M. Moisselin, M. Begert, G. Müllerwestermeier, V. Kveton, O. Bochnicek, P. Stastny, M. Lapin, S. Szalai, T. Szentimrey, T. Cegnar, M. Dolinar, M. Gajic-Capka, K. Zaninovic, Z. Majstorovic, E. Nieplova (2007): Histalp – Historical Instrumental Climatological Surface Time Series of the Greater Alpine Region 1760-2003. Int. J. Climatol. 27: 17–46. Published online 6 July 2006 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/joc.1377

Szolgay, J., Hlavčová, K., Lapin, M., Parajka, J., Kohnová, S. (2007): Vplyv zmeny klímy na odto­kový režim na Slovensku. 1. vyd. - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2007. - 160 s., ISBN 978-80-87071-50-2.

Sobocká, J., Balkovič, J., Lapin, M. (2007) : A CENTURY 5 Model Using for Estimation of Soil Organic Matter Behaviour at Predicted Climate Change. In: Soil and Water Research. Vol. 2, No. 1 (2007), s. 25-34.

Gaál, L., Szolgay, J., Lapin, M., Faško, P., (2007): Process-based delineation of regions for a regio­nal frequency analysis of multi-day precipitation totals in the cold season in Slovakia. In: Contributions to Geophysics and Geodesy. Vol. 37, No. 3 (2007), s. 197-225.

Lapin, M. (2007): Klimatické zmeny a ich možné dôsledky v mestách. In: Životné prostredie. Roč. 41, č. 5 (2007), s. 240-244.

Szolgay, J., Parajka, J., Kohnová, S., Hlavčová, K., Lapin, M., Faško, P. (2007): Testing of map­ping approaches for estimation of 100-year maximum daily precipitation totals in the upper Hron River basin. In: Contributions to Geophysics and Geodesy. Vol. 37, No. 3 (2007), s. 225-246.

Szolgay, J., Hlavčová, K., Parajka, J., Lapin, M., Kohnová, S., Hlásny, T. (2008): Climate change impact on runoff in the Hron river basin. Ostrava: KEY Publishing, 2008, 115 pp.

Lapin, M., Damborská, I., Faško, P., Gaál, L., Melo, M. (2008): Some facts on extreme weather events analysis in Slovakia. In: Bioclimatology and natural hazards. Dordrecht; London: Springer, 2008, 39-53.

Spáčilová, R., Blaas, G., Božík, M., Buday, Š., Buchta, S., Čorejová, T., Dado, M., Drozdová, M., Gnap, J., Gubová, M., Chrastinová, Z., Izakovičová, Z., Konečný, V., Konôpka, J., Kozová, M., Lapin, M., Poliak, M., Staněk, P., Tibenská, H., Uhrinčaťová, E., Vajcíková, R. (2008): Multikriteriálne sektory udržateľného a bezpečného rozvoja. In: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied; VEDA, 2008, 147-196.

Gaál, L., Szolgay, J., Lapin, M. (2008): Regional frequency analysis of heavy precipitation totals in the High Tatras region in Slovakia for flood risk estimation. In: Contributions to Geophysics and Geodesy. Vol. 38, No. 3 (2008), 327-355.

Lapin, M., Gera, M., Hrvoľ, J., Melo, M., Tomlain, J. (2009): Possible Impacts of Climate Change on Hydrologic Cycle in Slovakia and Results of Observations in 1951-2007. Biologia, 64/3, 454-459.

 

 

V Bratislave, 20.5.2009