História, súčasný stav a zámery

Krátky prehlad o numerickom modelovaní v meteorológii a klimatológii
Špecializácia pracoviska
Technické vybavenie
Unikátne metódy používané vo vedecko-výskumnej praxi
Najvýznamnejšie výsledky
Doplnkové informácie o vedeckej aktivite

Špecializácia pracoviska

Od 1.VII.2004 sa doterajšia Katedra meteorológie a klimatológie (KMK) stala súčasťou Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (KAFZM) ako samostatné Oddelenie meteorológie a klimatológie (OMK) s takmer rovnakou náplňou ako do 30.VI.2004. Popri pedagogickej činnosti sa OMK venuje asi na 50% kapacity vedecko-výskumnej činnosti v oblasti výskumu: hraničnej vrstvy atmosféry, radiačnej a energetickej bilancie zemského povrchu, vodnej (hydrologickej) bilancie Slovenska, dynamického modelovania atmosféry pomocou numerických modelov (numerická meteorológia a jej vzťah k synoptickej meteorológii, t.j, prognóze stavu atmosféry na krátke obdobie do niekoľkých dní), klimatických pomerov vybraných lokalít na Slovensku, znečistenia atmosféry, vrátane prízemného ozónu a rizík z toho vyplývajúcich pre životné a prírodné prostredie, zmien a variability klímy a spracovania scenárov klimatickej zmeny na základe globálnych a regionálnych modelov všeobecnej cirkulácie atmosféry.
OMK je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia v odbore Meteorológia a klimatológia. Zabezpečuje magisterský študijný program Meteorológia a klimatológia v odbore Fyzika a od roku 2004/5 voliteľné predmety z Meteorológie a klimatológie v bakalárskom študijnom programe Fyzika na FMFI UK.
Absolventi magisterského štúdia sa špecializujú prostredníctvom voliteľných predmetov do viacerých užších špecializácií a môžu sa uplatniť predovšetkým v SHMÚ (okolo 3 ročne, teraz je tam asi 75 našich absolventov) a inde v SR a v zahraničí.
Okrem toho učitelia a vedeckí pracovníci OMK zabezpečujú výuku základných a voliteľných predmetov na Prírodovedeckej fakulte UK (študijný program Hydrológia a klimatológia, prednášky z Meteorológie a klimatológie pre pedagógov, ŽP, geografov a kartografov a i.) a na FMFI UK (pedagógovia a OFŽP). Pracovníci OMK sú členmi viacerých domácich a zahraničných vedeckých a redakčných rád, sú členmi 4 spoločných komisií doktorandského štúdia a 4 štátnicových komisií.

Technické vybavenie

OMK je technicky vybavené priemerne v porovnaní s inými podobnými pracoviskami u nás a v zahraničí s relatívne lepšou úrovňou výpočtovej techniky (18 PC pripojených na sieť, 2 serevery); na OMK je v činnosti profesionálne meteorologické observatórium s pravidelným meraním základných meteorologických a klimatologických prvkov (vrátane slnečnej radiácie a pozorovania javov s minútovou presnosťou) v súlade s medzinárodne platnými predpismi už od roku 1941 (v Mlynskej doline od roku 1981), činnosť observatória je priamo prepojená s výukou (prístrojová technika, metódy pozorovania, spracovania a praktiká); OMK je prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pripojené na výmennú sieť meteorologických údajov a produktov, vrátane aktuálnych údajov a výstupov atmosférických prognostických a diagnostických modelov (výsledky sa priamo uplatňujú vo výuke – 3 praktiká a dynamické prognostické metódy). OMK zabezpečuje príručnú knižnicu odbornej literatúry, podkladov a časopisov, ako aj prehľadov synoptickej situácie od roku 1951 v dennom kroku.

Unikátne metódy používané vo vedecko-výskumnej praxi

Na OMK sú vyvinuté vlastné modely na výpočet zložiek bilancie slnečného žiarenia a zložiek vodnej bilancie z iných klimatických prvkov; OMK využíva výstupy prognostických modelov ALADIN , ARPEGE (Francúzsko) vo výuke (diplomové a dizertačné práce); v OMK sa robia modelové výpočty vlnového prúdenia za pohoriami; OMK využíva výstupy globálnych modelov všeobecnej cirkulácie atmosféry (USA, Kanada, Británia, Nemecko) a metódy ich regionálnej modifikácie na územie Slovenska ako jediné pracovisko v SR; na OMK začali aplikácie GISov v oblasti meteorológie a klimatológie; na OMK sa ako na jedinom pracovisku na Slovensku spracovali a hodnotili expedičné stožiarové meteorologické merania rýchlosti vetra (200 m stožiar SHMÚ v Jaslovských Bohuniciach), ktoré sa spolu so stožiarovými meraniami iných meteorologických prvkov využívali na výskum hraničnej vrstvy atmosféry.

Najvýznamnejšie výsledky

Aktívna účasť na riešení medzinárodných projektov (U.S. Country Studies, Mapovanie kritických záťaží územia, Transhraničný prenos škodlivín).
Podiel na spracovaní významných klimatických monografií (Klíma a bioklíma Bratislavy, Klíma Tatier, Atlas SSR - časť ovzdušie a vodstvo, Aplikovaná agroklimatológia, Hydrológia poľnohospodárskej krajiny, Klimatické zmeny a ich dôsledky na poľnohospodárstvo, monografie Národného klimatického programu SR, Atlas krajiny SR (2001) – časť ovzdušie a vodstvo, monografie Slovenského výboru pre hydrológiu a i.)
Formou vedľajšej hospodárskej činnosti sa OMK podieľa na riešení grantov a výskumných projektov iných inštitúcií (SHMÚ, ÚH SAV, Hydromeliorácie, VÚVH, SPU, STU, LVÚ, TU Zvolen a i.), najmä v oblasti spracovania a interpretácie údajov slnečného žiarenia a evapotranspirácie, prípravy a interpretácie scenárov klimatickej zmeny a výpočtu kritických záťaží územia znečisťujúcimi látkami (polutantami) – celkový prínos z VHČ je ročne okolo 200 tis. Sk
OMK pripravuje podklady na vydanie jednej vedeckej publikácie (zborníka) ročne v angličtine Acta Meteorologica Universitatis Comenianae s rozsahom okolo 60 strán a v náklade 100 ks
Tvoriví pracovníci OMK publikujú ročne okolo 15 vedeckých a odborných príspevkov v domácej a zahraničnej recenzovanej literatúre a časopisoch; zúčastňujú sa ročne v priemere dvoch zahraničných a štyroch domácich odborných podujatí medzinárodného charakteru.
Od roku 1995 boli v OMK napísané 3 skriptá pre výuku v OMK (ďalšie sa pripravuje) a pracovníci OMK sa zúčastnili na vydaní 2 učebníc v SPU Nitra a jednej učebnice (v slovenčine a v angličtine) v UMB v B. Bystrici.

Doplnkové informácie o vedeckej aktivite (od roku 1996)

OMK riešilo v rokoch 1996-1998 grant VEGA 1/3018/96 „Matematické modelovanie chemizmu a prenosových procesov v hraničnej vrstve atmosféry“. Vcertifikáte o záverečnom hodnotení riešenia projektu sa konštatuje, že projekt "splnil ciele vynikajúco".
Vrokoch 1998-2003 riešilo granty VEGA 1/5196/98 a 1/8255/01 „Citlivosť systému klimatických pomerov Slovenska na klimatickú zmenu a návrh klimatických scenárov“ a 1/8256/01 „Výskum prízemného ozónu“ tiež s ocenením vynikajúceho splnenia.
V rokoch 1995-97 sa OMK podieľalo čiastkovou úlohou (formou HZ) na riešení medzinárodného projektu „U.S. Country Studies“ etapou zameranou na scenáre zmien globálneho žiarenia a evapotranspirácie (55 krajín s podporou USA, v SR koordinovaného SHMÚ) a v rokoch 1993-2001 na projekte Národného klimatického programu SR (scenármi zmien a analýzou zmien a variability klimatických prvkov v SR), koordinovaného MŽP SR a SHMÚ.
V roku 2000 sa v OMK riešil jeden grant mladých vedeckých pracovníkov „Krátkodobá predpoveď maximálnych koncentrácií prízemného ozónu na Slovensku“.
Od roku 2002 sa OMK podieľa na riešení projektu APVT-51-006502Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny“ jednou čiastkovou úlohou formou HZ a na inej úlohe v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja (MŠ SR) „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ etapou E 01: „Spracovanie regionálnych scenárov klimatickej zmeny a metodické postupy na ich aplikáciu“ v projekte „Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti (1/2004 – 12/2005, riešiteľské pracovisko – Hydromeliorácie, š.p.).
OMK sa podieľala v rokoch 2000 -2002 na riešení výskumného projektu VÚVH VTP 27-34 „Výskum vplyvu antropogénnych faktorov na vodné systémy“ v etape 02.05 „Výskum zrážkovo-odtokových vzťahov možného vplyvu klimatických zmien na nové návrhové veličiny“ samostatnou časťou „Príprava scenárov klimatických zmien“.
V rokoch 2001 a 2002 sa OMK podieľalo na riešení projektu VUMKI (teraz Hydromeliorácie, š.p.) „Dlhodobé opatrenia zohľadňujúce adaptáciu poľnohospodárstva SR na klimatické zmeny so zameraním na vlahový režim“ samostatnou etapou formou HZ.
V roku 2003 sa OMK podieľala na riešení projektu POVAPSYS samostatnou etapou „Zabezpečenie 1-, 2- a  5-denných zrážkových úhrnov na Slovensku v období 1951-2000“.
Od roku 2004 sa v OMK riešia dva granty VEGA (1/1042/04 „Návrh klimatických scenárov na báze výstupov regionálnych cirkulačných modelov“ a 1/1043/04 „Fotochemické znečistenie ovzdušia na území Slovenska“) a jeden grant mladých pracovníkov (UK/74/2004 „Citlivosť meteorologických prvkov na zmenu priestorového kroku numerického modelu vo vymedzenej oblasti“), podaná je žiadosť o dva ďalšie granty APVT (s riešením od r. 2005) a o účasť na dvoch medzinárodných projektoch.

OMK spolupracuje vo vedecko-výskumnej oblasti s viacerými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí (SHMÚ Bratislava, ÚH SAV, GFÚ SAV, Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, VÚVH Bratislava, SPU, KVHK STU Bratislava, LVÚ, TU Zvolen, GÚ PrF MU Brno, ČHMÚ Praha, KMOP MFF UK Praha , IMGW Krakow, JU Krakow, ZAMG Wien, METEO France a i.). Všetci učitelia a vedeckí pracovníci OMK sa podieľajú na odborných expertízach a príležitostných prednáškach a na popularizačnej publikačnej činnosti z meteorológie a klimatológie.

Spracoval: Doc. RNDr. M. Lapin, CSc., 1.7.2004

užšie špecializácie V2F32 V2F35 VEGA APVT-51Očakávam pripomienky.Webmaster. Aktualizované: 07-Dec-2004